Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU

organizowanego przez „Market Rolniczy Minge” sp. z o.o.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest „Market Rolniczy Minge” sp. z o.o. z siedzibą w Granowie przy ul. Poznańskiej 78 wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000375384 („Spółka”)
 2. Konkurs będzie przeprowadzany w okresie od stycznia 2020 do listopada 2020. (Organizator zastrzega sobie prawo przerwania konkursu w dowolnym czasie bez podania powodu w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych, których w chwili ogłoszenia konkursu nie jest wstanie przewidzieć). 
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony internetowej www.mrminge.com.pl oraz profilu Facebook-owego 
 4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

 1. w okresie od stycznia 2020 do listopada 2020 dokona zakupu towaru, z uwzględnieniem zasad określonych w § 3 
 2. nie jest pracownikiem „Market Rolniczy Minge” sp. z o.o.
 3. nie jest członkiem rodziny pracownika „Market Rolniczy Minge” sp. z o.o.

§ 3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

 1. zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.mrminge.com.pl
 2. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 3. w okresie od stycznia 2020 do listopada 2020 uczestnik dokona zakupu towaru, z uwzględnieniem następujących warunków:
 4. wartość zakupionego towaru w okresie obowiązywania konkursu, musi przekroczyć kwotę netto 50.000,00 zł. („obrót”), przy czym zakup nie musi być jednorazowy, a mniejsze zakupy zaliczane są w ogólna pulę zakupów
 5. zapłata za zakupiony towar musi być zrealizowana w terminie zapłaty określonym na fakturze
 6. towary wliczane do kwoty obrotów muszą pochodzić przynajmniej z jednej z trzech grup towarowych tj. nawozy dolistne, nasiona, środki ochrony roślin)

§ 4

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest rower
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru konkretnego modelu roweru
 3. Organizator przewidział 16 nagród w postaci rowerów dla 16 zwycięzców konkursu (po jednym dla jednego uczestnika)
 4. Jeśli liczba uczestników spełniających warunki konkursu, przekroczy liczbę nagród, organizator zastrzega sobie prawo powołania komisji konkursowej która z pośród wszystkich uczestników konkursu dokonania losowania nagród.
 5. Warunkiem przyznania nagrody jest pokwitowanie jej odbioru w formie protokołu przekazania nagrody.
 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.
 7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 
 8. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie 

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, w chwili dokonania zakupu 
 • Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 6

REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres marzena@mrminge.com.pl lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.

3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, 

4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4., będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.mrminge.com.pl oraz profilu Facebook-owego